ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

คกก. กำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพ หนุนกระจายอำนาจให้ 12 เขตสุขภาพ เพิ่มความคล่องตัวการบริหารงาน


      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพเห็นชอบสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ 12 เขตสุขภาพและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างยั่งยืน  พร้อมขยายการดำเนินงานพัฒนาให้ครอบคลุมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

        วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

              นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการ โดยในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพมีมติให้สนับสนุนการกระจายอำนาจไปยังเขตสุขภาพและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างยั่งยืน เช่น มีโครงสร้างตามกฎหมายที่ชัดเจน การกำหนดอัตรากำลัง และงบประมาณในการขับเคลื่อน โดยมอบให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับดำเนินการ รวมถึงจะผลักดันและนำรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรวมถึงขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตสุขภาพให้ครอบคลุม ทั้ง 12 เขตสุขภาพ ต่อไป

               นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ ดำเนินการในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 โดยมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหลายเรื่อง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD) เขตสุขภาพที่ 4 ด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 9 ด้านแม่และเด็ก กลุ่มวัยทำงาน และการพัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและเขตสุขภาพที่ 12 ด้านการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

************************************ 3 สิงหาคม 2565

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1404 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 สิงหาคม 2565 เวลา 18:06 น.