ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมแม่บ้าน สธ. ได้รับคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร ประจำปี 2565”


          กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้รับคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร” ในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มุ่งมั่น ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัยด้านกาย จิต สังคม อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

          กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร โดยได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร ประจำปี 2565” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จัดโดย สมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรสมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ  ทรู ไอคอน ฮอล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงในสถานการณ์โรคโควิด 19 และในสถานการณ์ปกติ ได้ร่วมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีการจัดระบบการช่วยเหลือดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการ โดยเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ และลงเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโครงการใครติดยายกมือขึ้น และล่าสุดได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข ในโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี 2565 โดยสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัยด้านกาย จิต สังคม อย่างเหมาะสม

************************************ 2 สิงหาคม 2565

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1789 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11 น.