ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพร.เด่นชัย จ.แพร่ ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ


         องคมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1

         วันนี้ (13 พฤษภาคม 2565) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย พร้อมมอบถุงพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ และเยี่ยมชมการพัฒนางานในชุมชน 

         นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ได้น้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA : Hospital Accreditation) เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัยและอำเภอใกล้เคียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 โดยบูรณาการการตรวจรักษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ทั้งงานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานเชิงรุกในชุมชน เน้นการทำหัตถการและจ่ายยาสมุนไพร 8 กลุ่มโรคหลัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 มีผู้มารับบริการรวม 7,709 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.21 และมีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรคมะเร็งตับ สะเก็ดเงิน แผลกดทับ และผู้ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งพบว่าช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยมะเร็งตับสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มอาการแผลกดทับ จากแผลที่มีระดับความรุนแรง 3 และ 4 หายอยู่ในระดับ 0 กลุ่มสะเก็ดเงินพบรอยโรคสงบลงใน 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถนอนหลับ ทานอาหารได้และไม่มีอาการปวด โดยโรงพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best Practice สาขากัญชาทางการแพทย์ ผลงาน CQl เรื่อง การใช้ยาทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564 อีกด้วย

        นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เรื่องการรับประทานยาฟ้าทะลายโจร ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม สมุนไพรกระชาย ตำรับยาตรีผลา และผลิตยาสมุนไพรให้บริการแก่ประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด 19 และเป็นโรงพยาบาลชุมชนนำร่องแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ในการขับเคลื่อนบูรณาการ Digital Transformations To be Hospital : IPD Paperless

         จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่เป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ภาคีเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมผู้สูงอายุ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงป่าหวาย โดยงานบริการผู้สูงอายุ มีบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชน โดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และ อสม.ในพื้นที่ ประสานงานผ่านศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care : COC) อำเภอเด่นชัย ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ อายุรกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาตร์ฉุกเฉิน มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 92,303 ครั้ง/ปี

********************************************* 13 พฤษภาคม 2565

อัลบั้มภาพ 13พค.65 รพร.เด่นชัย แพร่


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1517 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:31 น.