ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รองปลัด สธ. เปิดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 5) พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

          นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 5) และกล่าวว่า บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ไม่มีใครอยากเป็น “แกะขาวในแกะดำ” หรือเป็น “แกะดำในแกะขาว” จึงต้องสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และใช้กลไกทางสังคม โดยกระตุ้นเตือนซึ่งกันและกันให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต ตลอดจนวางระบบการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้ การกระทำการทุจริต แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ย่อมต้องถูกลงโทษ และตัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินบำเหน็จบำนาญที่มีมูลค่านับสิบล้านบาท อีกทั้งการสอบสวนทางวินัยในเรื่องดังกล่าวยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องภายหลังเกษียณอายุราชการ จึงเป็นการกระทำที่ได้ไม่คุ้มเสีย

          โดยเฉพาะในระหว่างที่ยังเป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมและระบบการทำงานที่ดี สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเมื่อเกษียณอายุราชการ และกลับมารับบริการจากหน่วยงานในฐานะประชาชนทั่วไป ก็ย่อมจะได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่รุ่นหลัง อันเป็นผลจากการสร้างวัฒนธรรมและระบบการทำงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดที่ 5) จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างถูกต้อง สามารถดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และระเบียบของทางราชการ ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 *********************************** 15 ธันวาคม 2564

*****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 182 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09:56 น.