ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.มอบของขวัญวันเด็ก “ตรวจหู...ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” คัดกรองทารกแรกเกิดที่อายุไม่เกิน 6  เดือน


           กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญวันเด็ก 2564 ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเพื่อป้องกันความพิการครบวงจร การฟื้นฟู ใส่เครื่องช่วยฟัง และผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมฟรี      ที่โรงพยาบาลโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คาดมีกว่า 6 หมื่นราย

           วันนี้ (7 มกราคม 2564) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์มานัส​ โพธาภรณ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการมอบของขวัญวันเด็กปี 2564 และให้สัมภาษณ์ว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “ตรวจหู...ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” มอบเป็นของขวัญให้กับเด็กแรกเกิดทุกรายที่เกิดในปี 2564 ซึ่งองค์การอนามัยโลกประมาณว่า ร้อยละ 60 ของการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้ รัฐบาลจึงได้มอบชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มสำหรับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เด็กไทยได้เข้าถึงบริการการตรวจการได้ยินมากขึ้น โดยการคัดกรองการได้ยินทารกทุกคนตั้งแต่แรกคลอด หากพบความผิดปกติได้รับการดูแลครบวงจร ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยและพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับการรักษา ฟื้นฟู อย่างรวดเร็ว ใส่เครื่องช่วยฟัง หรือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมฟรี เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ช่วยให้พัฒนาการด้านภาษา การพูด สื่อสารสมวัย และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ คาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะมีทารกแรกเกิดประมาณ 633,000 คน อาจพบเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินถึง 67,000 คน โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรองการได้ยิน วินิจฉัย อุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิดชาร์จได้ และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ตามเกณฑ์การพิจารณาของแพทย์และสหวิชาชีพ 

          ด้านนายแพทย์มานัส​ โพธาภรณ์​ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการตรวจหู...ให้รู้ว่าหนูได้ยิน     มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2564 เน้นการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเฉพาะที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินได้รับการตรวจให้ได้เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 95 และดูแลต่อเนื่องจนได้รับการตรวจวินิจฉัยภายในอายุไม่เกิน 6 เดือน จนถึงการฟื้นฟูโดยใส่เครื่องช่วย และพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ตามลำดับ สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด การตรวจวินิจฉัยการได้ยิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน การผ่าตัดประสาทหูเทียม พร้อมร่วมรับฟังประสบการณ์ของครอบครัวเด็กและความสำเร็จในการผ่าตัดประสาทหูเทียม

             ทั้งนี้ กรมการแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับกรมอนามัย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาระบบการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดให้มีมาตรฐานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

 

**********************************  7 มกราคม 2564


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1805 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2564 เวลา 15:35 น.