ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2564


          คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ไร้อุบัติเหตุ” เน้นสื่อสารขับไม่ดื่ม ผู้ขับขี่ต้องงดดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 ชั่วโมง เข้มห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี ลดแลกแจกแถม และโฆษณา เร่งจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังพบแนวโน้มขายออนไลน์สูง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/ 2563 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาสูงสุด” ในช่วงเข้าพรรษา ที่ชวนประชาชนร่วมโครงการได้สูงสุด 10 จังหวัด โดยทั่วประเทศมีผู้ลงนามผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. รวม 37,877 คน และนำผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา 6,725 คน

          นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางสนับสนุนการลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ไร้อุบัติเหตุ” โดยยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดทำแผนควบคุมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นผู้ที่ต้องขับขี่รถให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 ชั่วโมง, ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกราย ห้ามจัดจำหน่ายโดยมีโปรโมชั่นและการโฆษณาในสื่อทุกประเภท, ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้จัดงาน/ การแสดงอื่นใดที่มีคนร่วมงานจำนวนมาก ต้องกำหนดให้ผู้จัดงานมีมาตรการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และการติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชัน

          ส่วนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้เข้มงวดใน 3 เรื่อง คือ การห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามขายลักษณะการลด แลก แจก แถม เสนอสิทธิการชิงโชค รับชมการแสดง และชิงรางวัล และการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม รวมถึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทีมเชิงรุกป้องกัน แยกผู้ดื่มในชุมชนไม่ให้ขับขี่พาหนะ และกรมคุมประพฤติ คัดกรอง ส่งต่อผู้กระทำความผิดและศาลสั่งคุมประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในกรณีผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า 20 ปีและพบว่าดื่มสุรา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง สอบหาสถานที่และผู้ที่จำหน่ายหรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชน ดำเนินการตามกฎหมาย และให้ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบด้วย

          นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมีเป้าหมายป้องกันและควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้กลยุทธ์ตาม SAFER ของ WHO คือ 1.ควบคุมและจำกัดการเข้าถึง 2.ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม 3.คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา 4.ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์  5.ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี และให้เพิ่มอีก 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 6 สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเสพติด ทำลายสุขภาพ ทำร้ายสังคม และกลยุทธ์ 7 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกระดับ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และขยายผลได้ โดยจะมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังรับทราบการจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการห้ามขาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก และสุราเถื่อนมักขายตามช่องทางออนไลน์เหล่านี้ ที่ผ่านมายังไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ เนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และจะมีผลบังคับวันที่ 7 ธันวาคม 2563 จึงต้องเร่งรัดจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตต่อไป 

  

***********************************  27 พฤศจิกายน 2563

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1177 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:18 น.