ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน มอบหมอประจำตัว 3 คนสำหรับคนไทยทุกครอบครัว


       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมอประจำตัว 3 คนดูแลสุขภาพคนไทย ทุกครอบครัว เจ็บป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน จากหมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว ต่อยอดให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า    

       วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) พร้อมมอบรางวัล อสม. ดีเด่น จำนวน 12 รางวัล และมอบชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สาหรับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ให้แก่ตัวแทน อสม. 7 อำเภอๆ ละ 1 คน โดยมีประธาน อสม. จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุม 600 คน

       นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คนดูแลสุขภาพใกล้บ้าน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โดยมี “คลินิกหมอครอบครัว” ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนแบบองค์รวม ประชาชนรู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน เมื่อเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพจะได้รับบริการจากหมอทั้ง 3 คนตามลำดับความรุนแรงของโรค ซึ่งทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยให้การรักษามีความต่อเนื่อง และส่งต่อผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ เป็นการต่อยอดให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) ช่วยลดความแออัดและภาระงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

        ทั้งนี้ หมอประจำตัว 3 คน ได้แก่ 1.หมอประจำบ้าน คือ อสม. 1 คนรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน ขณะนี้มี อสม.ได้รับการอบรมเป็น อสม.หมอประจำบ้านแล้ว 84,793 คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมประชากรร้อยละ 36.3 2.หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน และ 3.หมอครอบครัว คือ แพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนรับผิดชอบประชาชน 10,000 คน ทำงานร่วมกันในการดูแลให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่

       สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มี อสม.ทั้งหมด 7,249 คน คลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียน 20 หน่วย แพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว 20 คน และบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. จำนวน 402 คน

     **************************************     15 ตุลาคม 2563

****************  


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 757 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:28 น.