ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ห้างสรรพสินค้า


        กระทรวงสาธารณสุข ติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 "ห้างสรรพสินค้า" ขอให้คงความเข้มข้นคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ทำความสะอาดจุดสัมผัส ใช้แอปพลิเคชันติดตาม ลดการสัมผัสร่วม จัดระบบสุขาภิบาลอาหาร น้ำ และขยะ เผยประชาชนยกการ์ดสูงขึ้น

          บ่ายวันนี้ (16 กันยายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  และนายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทเดอะมอล กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว "มาตรการป้องกันโควิด 19 ในห้างสรรพสินค้า"

          แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากมีบริการหลายอย่างที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการ จึงอยากให้ห้างสรรพสินค้าคงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้พนักงานทุกคนคัดกรองตนเอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม ลดความแออัดโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และกำหนดจำนวนคนเข้าลิฟต์ มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ ใช้แอปพลิเคชันในการติดตาม จัดระบบระบายอากาศภายในอาคาร โดยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยทุก 6 เดือน

          แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า สำหรับการจัดบริการในจุดสำคัญ โดยเฉพาะร้านอาหาร ซึ่งไม่สามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอดเวลาขณะรับประทาน จึงต้องเน้นลดการสัมผัสร่วม เช่น จัดเครื่องปรุง จานช้อน แยกเป็นชุด ผู้ปรุงประกอบอาหารดูแลความสะอาดของร่างกายและสวมอุปกรณ์ป้องกัน ให้ความรู้ทั้งแก่พนักงานและประชาชน จัดบริการชำระเงินเพื่อลดการพูดคุยและสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ควบคุมสุขาภิบาลน้ำให้ระดับคลอรีนสะสมเพียงพอต่อการป้องกันโรคคือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยต้องตรวจวัดทุกวันที่บริเวณจุดพักน้ำและปลายทางก๊อกน้ำ มีการจัดการขยะทุกวัน และทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

          สำหรับผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าต้องลงทะเบียนเข้า-ออกห้างสรรพสินค้าและร้านต่างๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสจุดเสี่ยง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล วางแผนการใช้บริการเพื่อลดระยะเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันตนเองของประชาชนที่เคยลดลงเหลือเพียง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อมีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันตนเอง ทำให้ขณะนี้มาตรการป้องกันตนเองกลับมาสูงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด ถือว่าทำได้ดีขึ้นจนน่าพอใจ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังออกกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ โดยติดตามตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ระบบระบายอากาศ ระดับคลอรีนในน้ำ และการจัดการขยะ

          ด้านนายอมร  อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนและการป้องกันโรค โดยกำหนดเป็น 5 มาตรการหลักที่ต้องไม่ย่อหย่อน และ 6 มาตรการเสริม รวม 100 มาตรการ เช่น การคัดกรองวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในอาคารสถานที่ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างพนักงานมีการคัดกรองอย่างน้อย 2 ครั้ง ซักประวัติสุขภาพ พร้อมให้ความรู้และจัดอบรม  ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ หากไม่สวมใส่ก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถอนุญาตให้เข้าพื้นที่ การลดความแออัด โดยจัดทุกพื้นที่ให้มีระยะห่าง กำหนดจำนวนคนเข้าลิฟต์โดยมีการจัดคิว รวมถึงการจัดคิวการเข้าห้องน้ำ

          นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส ทั้งการจ่ายเงิน การรับบัตรจอดรถ หรือบัตรเครดิตต่างๆ โดยการใช้แอปพลิเคชัน หรือการสแกนคิวอาร์โค้ดทดแทน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ซึ่งมาตรการเหล่านี้รวมถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าด้วย เช่น ร้านตัดผม มีการทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ทุกครั้ง ร้านอาหารจัดอุปกรณ์และเครื่องปรุงเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัส เช่นเดียวกับกลุ่มเครื่องสำอางที่งดการใช้สินค้าทดลองหรือเทสเตอร์ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัย

*********************************  16 กันยายน 2563

*********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 447 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 กันยายน 2563 เวลา 15:23 น.