ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ดร.สาธิต ชื่นชมศักยภาพพยาบาล ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ นำทักษะความรู้ นวัตกรรมทางการพยาบาล เทคโนโลยี ปรับใช้ในการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์  

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรมพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ร่วมกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของพยาบาลชุมชน ด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ    การป้องกันโรค ควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อนำความรู้ แนวทางการทำงานใหม่ๆ ไปปรับใช้กับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ตนเอง โดยมีพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกว่า 300 คน

          ดร.สาธิตกล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตประจำวัน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชน เป็นด่านหน้าที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่บ้านและในชุมชนต่อเนื่อง จะต้องเรียนรู้ พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสื่อสาร เพื่อให้เท่าทันความคาดหวังของประชาชนทั้งในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่และปัญหาสุขภาพเดิม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ จัดบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ในสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกระดับปรับระบบบริการเป็นการแพทย์วิถีชีวิตใหม่ หรือ new normal medical service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะพยาบาลที่เป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วย ต้องปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดการสัมผัส ลดความแออัด    ลดความเสี่ยงโควิด 19 ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัยจากการติดเชื้อ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก ทำให้พยาบาลต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาลในยุค Disruption

  “ต้องขอชื่นชมพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ในศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ความเสียสละ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการดูแลประชาชน ทั้งการรักษา ควบคุม ป้องกันโรค โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ขอให้นำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมทางการพยาบาล เทคโนโลยี และแนวทางการทำงานแบบใหม่ๆ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ อันจะส่งผลดีแก่ผู้ป่วยและประชาชน” ดร.สาธิตกล่าว

 ***************************** 16 กันยายน 2563

****************************************

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 348 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 กันยายน 2563 เวลา 09:37 น.