ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Zero Tolerance” ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) ที่ กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 14 หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับสูงมาก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

          ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดหัวข้อหลักกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) คือ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เป็นไปตามที่ได้ให้สัตยาบันกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นลำดับที่ 149 จากเครือข่ายสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ

           “กระทรวงสาธารณสุขขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต” ดร.สาธิตกล่าว

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 

  **************************  6 ธันวาคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1186 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08:58 น.