ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง


          องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง เป็นโรงพยาบาลต้นแบบดีเด่นทางด้านแพทย์แผนไทยปี 2562

          วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         

         นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรป่าชายเลน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการดูแลรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งเป็นบุคคลภายในชุมชน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพรลูกประคบ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระดับอำเภอ จัดทำโครงการวิจัยโคลนหาดสำราญลดอาการปวดเข่า นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวิจัยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 40 คน และโครงการวิจัยชาใบหม่อนที่ผ่านกรรมวิธี ร่วมกับผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เพื่อลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 100 คน ซึ่งได้รับรางวังชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นทางด้านแพทย์แผนไทยปี 2562

         นอกจากนี้ ได้บูรณาการระบบบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care) และผู้ป่วยระยะพ้นวิกฤต (Intermediate care) ดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Home health care และ Palliative care ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพร่วมกับทีมอำเภอ และบริการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ผ่าตัดตาต้อกระจกร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์ ตรวจผู้ป่วยผิวหนังร่วมกับสถาบันโรคผิวหนังและโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากร 16,847 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 4 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 176 คนต่อวัน ได้พัฒนาให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล มีระบบสมาร์ท โอพีดี คิว ออนไลน์ ในปี 2561 ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 7.6 แสนบาท สำหรับใช้ซักผ้าในโรงพยาบาล

  ***************************  18 ตุลาคม 2562

*********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1627 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01 น.