ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562


          วันนี้ (28 กันยายน 2562)  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ทรงพระราชทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโล่รางวัลแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และร่วมจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 จำนวน 8 หน่วยงาน

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า ประเทศภาคีสมาชิกองค์การอนามัยโลก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ มีมติร่วมกันกำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรคแก่ประชาชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซึ่งในปี 2562 ทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้คำขวัญ Rabies: Vaccinate to Eliminateสำหรับประเทศไทยได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

          สำหรับประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์กรดังกล่าวได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ที่ทรงเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และมี พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นรองประธาน โดยเป้าประสงค์ของโครงการคือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานใน ๘ ยุทธศาสตร์หลัก คือ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรักเมตตาต่อสัตว์ ปลูกจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ สร้างภูมิคุ้มโรคให้สัตว์ รวมถึงการป้องกันตนเองทั้งก่อนและหลังถูกกัดในทุกชุมชน การบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หน่วยงานที่หมุนเวียนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เป็นประจำทุกปี ได้แก่ 7 ภาคีเครือข่าย คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และกรมควบคุมโรค

          ในปีนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคห่วงใยใส่ใจประชาชนได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

******************************** 28 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 509 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2562 เวลา 19:08 น.