ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู


         องคมนตรี ติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 ลดเวลารอคอยการผ่าตัด และได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำ และระบบก๊าซทางการแพทย์

          วันนี้ (26 กันยายน 2562) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู มอบของเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมติดตามสิ่งก่อสร้างที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวนกว่า 3 ล้านบาท

          นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาของกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาเป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลเลย มาตรวจคัดกรองและผ่าตัดเดือนละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 60 – 80 รายต่อเดือน สามารถลดเวลารอคอยการผ่าตัดจาก 3 เดือนเหลือไม่เกิน 1 สัปดาห์ จนถึงปัจจุบันมีผู้รับการตรวจคัดกรอง 14,943 ราย ได้รับการผ่าตัดทั้งสิ้น 6,843 ราย เป็นการผ่าตัดต้อกระจก 5,765 ราย ต้อเนื้อ 1,078 ราย ช่วยลดผู้พิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจกได้จำนวนมาก สำหรับงบประมาณพระราชทานจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการก่อสร้างระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำ งบประมาณ 1,025,000 บาท และระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 41 จุด งบประมาณ 2,195,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยแล้ว 

           นอกจากนี้ ยังเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน จัดตั้งชมรมธนาคารขยะ เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล และได้ขยายผลต่อไปยังครัวโรงเรียน รวมทั้งได้จัดทำโครงการต้นไม้ของลูกเพื่อสืบสานพระปณิธานปลูกป่าในใจคน โดยมอบต้นยางนาให้เป็นสมบัติชิ้นแรกแก่เด็กแรกเกิดทุกคน ให้ครอบครัวนำกลับไปปลูกและดูแลให้เจริญเติบโตพร้อมกับการเจริญเติบโตของเด็ก ขณะนี้แจกไปแล้ว 287 ต้น สร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชน

           นายแพทย์สวัสดิ์กล่าวต่อว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านอุบัติเหตุ ขยะและสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้สูงอายุ และสารพิษในอาหาร สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรจนได้รับรางวัลรางวัล ศปถ.อำเภอ/ศปถ.ตำบล ระดับประเทศดีเยี่ยม ระดับทอง จัดกิจกรรมวิ่งระดับอำเภอเป็นประจำทุกปี “แลนอาดหลาด” เกิดเครือข่ายและกิจกรรมวิ่งในทุกตำบล และผ่านเกณฑ์  GREEN and CLEAN hospital ระดับดีมากพลัส

  ************************************* 26 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 910 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 กันยายน 2562 เวลา 14:13 น.