ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ดร.สาธิต สนับสนุนแม่บ้านสาธารณสุขเพิ่มพัฒนาการเด็กสมวัย


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ถอดบทเรียนนำเสนอผลงาน ผู้สูงอายุจิตอาสาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คัดกรองกระตุ้นแก้ไขในศูนย์เด็กเล็กนำร่อง 20 จังหวัด

          วันนี้ (9 กันยายน 2562) ที่โรงแรม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ปี 2562 นำร่อง 20 จังหวัดในการประชุมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 200 คน  

          ดร.สาธิต กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 30 จำเป็นต้องเร่งค้นหาคัดกรอง เพื่อให้ได้รับการตรวจ ส่งเสริมพัฒนาการกระตุ้น แก้ไข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 จะสามารถพัฒนาการให้เป็นเด็กปกติได้โดยใช้แบบคัดกรอง DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองจะช่วยกันประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัยรวมทั้งผู้สูงอายุ ในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมจะเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดีด้วย

           ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาเด็กไทย โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ดำเนินการใน 20 จังหวัดจะคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีจิตอาสาจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ อบรมให้ความรู้การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ด้วยแบบคัดกรอง DSPM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อาทิการทำของเล่นให้เด็กด้วยจากวัสดุธรรมชาติ การเล่านิทาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เป็นเวลา     3 เดือน ดังนั้นการถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทำให้เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัด ทั่วประเทศสามารถนำไปพัฒนางานหรือต่อยอดในจังหวัดของตนเองได้ เพื่อเด็ก 2 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป

****************************************  9 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 319 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กันยายน 2562 เวลา 13:30 น.