ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

9 โรงพยาบาลคว้ารางวัลการจัดการโรคไม่ติดต่อดีเด่นระดับประเทศ


          กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล NCD clinic Plus Awards แก่ 9 โรงพยาบาลที่มีผลงานการจัดการโรคไม่ติดต่อดีเด่นระดับประเทศ

          วันนี้ (4 กันยายน 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบรางวัล NCD Clinic Plus Awards  แก่สถานพยาบาลที่มีผลงานด้านการจัดการโรคไม่ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพดีเด่นระดับประเทศ ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 ถือเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเชิดชูเกียรติของโรงพยาบาลที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคไม่ติดต่อ โดยสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ พัฒนาระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการเข้าถึงบริการ เครือข่ายสุขภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

           “ขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการด้านสุขภาพ” นายอนุทินกล่าว

           ทั้งนี้ โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรถึง 39.5 ล้านคนทั่วโลก หรือร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อประมาณ 320,000 คนต่อปี อันดับหนึ่ง คือโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สำหรับรางวัล NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 มีสถานพยาบาลได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 9 แห่ง จาก 894 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง และประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก

 ****************************   4 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 757 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 กันยายน 2562 เวลา 09:45 น.