ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1.สถานการณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

1. กรุงเทพมหานคร : คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานจำนวน 1 สถานี ค่าสูงสุดอยู่ที่ เขตบางเขน
(52 ug/m3) (ลดลง)

2. ปริมณฑล : คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานจำนวน - สถานีค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ (40 ug/m3) (ลดลง)

3. ทั่วประเทศยกเว้น กทม./ปริมณฑล : คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานจำนวน 9 สถานี ค่าสูงสุดอยู่ที่
จ.ตาก (71 ug/m3) (ลดลง)

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 12.00 น.

2. ข่าว ประจำวัน

          วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2562) กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนในการบูรณาการข้อมูลและกิจกรรมการดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น การออกหน่วยด้านสาธารณสุขให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและการตรวจสุขภาพประชาชน การสนับสนุนหน้ากากอนามัยและ N95 รวมทั้ง การรณรงค์ร่วมลดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก และให้ความรู้ผ่านรายการ “บ้านสุขภาพ” เรื่อง การป้องกันฝุ่นละอองเพื่อสุขภาพ โดยสถานีวิทยุรัฐสภา FM.87.5 mHz พร้อมสถานีเครือข่าย 14 สถานีทั่วประเทศ มีการสนับสนุนเอกสาร แผ่นพับให้ความรู้ แก่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง แผ่นพับ รู้ทัน...ป้องกัน ฝุ่น PM2.5 จำนวน 10,000 แผ่น โปสเตอร์ ฝุ่น PM2.5 300 แผ่น โปสเตอร์ประโยชน์ของต้นไม้ 300 แผ่น และหน้ากาก N95 600 ชิ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำการออกกำลังกายแก่สมาคมนักวิ่ง และการเฝ้าระวัง สื่อสาร แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ LINE, Facebook, เว็บไซต์

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 อาทิ

คำถาม   ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

คำตอบ  โดยปกติร่างกายจะมีกลไกปกป้อง แต่หากได้รับปริมาณมาก อาจเกิดการระคายเคืองบริเวณดวงตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ มีอาการแสบตา ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก หอบเหนื่อย  ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่นหอบหืด โรคหัวใจ อาจมีอาการรุนแรงได้

คำถาม   การใส่หน้ากากป้องกัน และชนิดของหน้ากากที่สามารถป้องกันได้

คำตอบ  หน้ากากที่ใช้ป้องกันได้ดีที่สุดขณะนี้ คือ N95 ถ้าสวมขนาดที่พอเหมาะกับใบหน้าตัวเอง และสวมถูกต้อง กลุ่มคนที่ควรสวมหน้ากาก N95 ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มอาชีพเสี่ยง ถ้าไม่สามารถหา N95 ได้ หรือ
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป สามารถสวมหน้ากากธรรมดา 2 ชั้น หรือ หน้ากากธรรมดาใช้กระดาษทิชชูซับด้านใน
2 แผ่น แต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน หลีกเลี่ยงหรืองดออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน เป็นต้น

คำถาม   สถานที่หรือพื้นที่ที่ปลอดภัยจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

คำตอบ  อยู่ในบ้าน/ ที่ทำงาน และปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด โดยเฉพาะในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน หรือช่วงเวลาเช้าตรู่ และทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าชุบน้ำ ไม่ใช้ไม้กวาดๆ พื้น เพราะจะทำให้ฝุ่น
ฟุ้งกระจาย

4. ข้อแนะนำประจำวัน

1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

2. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงสาธารณสุข

 ************************************ 3 กุมภาพันธ์ 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 613 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:23 น.