ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

เขตสุขภาพที่ 7 ประชุมทำแผนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้สอดคล้องกับการยกระดับบริการสุขภาพ (SAP)


วันที่ 21 กันยายน 2566

       เวลา 9.00-16.30 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมทำแผนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้สอดคล้องกับการยกระดับบริการสุขภาพ (SAP) เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 7เข้าร่วมประชุม เพื่อทำแผนทรัพยากร (คน เงิน ของ) รองรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น


จากหน่วยงาน : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เปิดดู 36 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 09:22 น.