ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.อุดรธานี ประชุมการอนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ระดับสูง จังหวัดอุดรธานี


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมการอนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ระดับสูง จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 และอาศัยตามอำนาจความในข้อ 6 วรรคสอง (2) ของหน้าที่อำนาจคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงออกคำสั่งคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ 60/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแต่งตั้งผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ เป็นประธานคณะอนุมัติ นางบุญนิสา จันโทภาส, นพ.ณัฐพล ตรีทิพย์สถิต,  พันตำรวจเอกหญิง ดวงฤทัย โนวฤทธิ์ และ พญ.สุภิญญา งามอุรุเลิศ เป็นคณะอนุมัติฯ นางเจนจิรัสตรา วงศ์ประทุม เป็นเลขานุการคณะอนุมัติ และนางสุดารัตน์ ชานนท์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุมัติ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุดรธานี เปิดดู 126 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 22:07 น.