ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.เชียงรายประชุมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (Special Environmental health Response Team :SERT) กรณี COVID-19


วันนี้ (19 พ.ค.2563) น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
(Special Environmental health Response Team :SERT) กรณี COVID-19
ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สสจ.เชียงราย ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนเทศบาล ผู้แทน รพ.สต. และผู้แทนของ อสม. เป็นกลไกในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาเป็นหัวข้อพิจารณาในวันนี้ เป็นเรื่องของการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในภาพรวมสถานการณ์ที่สำคัญๆ และมีข้อสรุปที่เห็นพ้องร่วมกัน ได้แก่
1. โครงสร้างการดำเนินงานควรเป็นไปในรูปของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในแนวราบ หรือ Special Environmental health Response Team Networks : SERT Networks ดังนั้น จึงอาจจะไม่ต้องใช้คำสั่งในการขับเคลื่อนดำเนินงาน แต่ใช้รูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานการดำเนินงานร่วมกัน
2. ด้านองค์ความรู้ประกอบด้วยชุดความรู้สองส่วน ได้แก่
ก.ข้อมูลในส่วนที่เป็นมาตรการดำเนินงาน ต้องร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์มาตรการต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดมาจากระดับประเทศ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในจังหวัดเชียงราย เช่น มาตรการของกรมอนามัยหรือ ศบค. ที่ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และคู่มือ ซึ่งมีสำหรับสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่นอกเหนือจากนั้น
ข. ชุดความรู้ในการปฏิบัติตัว การกำจัดขยะ การทำลายเชื้อ ที่ต้องสรุปให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และสื่อสารเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งจังหวัด
3. Platform ที่จะนำมาใช้ดำเนินการสื่อสาร ควรเป็นช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถประยุกต์มาจากต้นฉบับแพลตฟอร์ม STOPCOVID ของกรมอนามัย แต่ย่อส่วนและปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานของจังหวัดเชียงรายให้ได้มากที่สุด
และได้กำหนดTimeline ในการดำเนินงาน คือ ให้มีการจัดตั้ง working group เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 สำหรับสถานประกอบการและสถานที่ซึ่งต้องเปิดให้บริการประชาชน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย หรือ ผู้บริหารจังหวัดเชียงราย สำหรับประกาศใช้อย่างเป็นทางการและเผยแพร่สู่สาธารณชนบนแพลตฟอร์มต่างๆ ต่อไป


จากหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ สสจ.เชียงราย เปิดดู 27 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:13 น.