ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 หน่วยอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่รักษาไม่หายขาด เน้นบรรเทาความปวดและความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวน ครอบคลุม 4 มิติ (กาย จิต สังคมและวิญญาณ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ปรับเข้าสู่การบริการระดับ service plan เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ประชาชนวางแผนการดูแลล่วงหน้า และมั่นใจในการรักษาระยะสุดท้ายเป็นไปตามความต้องการ โดยมีนายแพทย์บุญเลิศ เลิศศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการภาพ วิดีทัศน์ ตอบคำถามข้อข้องใจ การวางแผนดูแลล่วงหน้า การทำพินัยกรรมชีวิต และการเขียนสมุดเบาใจ


จากหน่วยงาน : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดดู 113 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:34 น.