ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

พชอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่


นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ชื่นชม “พชอ.ห้วยกระเจา” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ รับรางวัลจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรม “พลังคน พชอ.” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ

“โครงการสร้างพลังชีวิต ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี” นำโดย นายศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา ผู้นำคนสำคัญของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จากอำเภอเล็กๆ ที่ประชาชนต้องเผชิญปัญหาคุณภาพชีวิตในหลากหลายด้าน อาทิ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไม่ได้รับการดูแล ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ยาเสพติด และอุบัติเหตุจราจร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวห้วยกระเจา “โครงการสร้างพลังชีวิต ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้วยกระเจา” จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระดับอำเภอและตำบล พชอ. และ พชต. ในพื้นที่มาจัดทำโครงการเชิงรุก มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนห้วยกระเจา นำร่องด้วยโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ให้ดูแลกันได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการจัดการเรื่องขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุและยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนอย่างบูรณาการ กระทั่งสามารถแก้ปัญหาจนลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรื่องอาหารปลอดภัยที่ต้นทางและปลายทาง สนับสนุนการทำเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ตรวจสอบอาหารที่ขายตามท้องตลาดให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ ทุกกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ แก้ปัญหาไปด้วยกัน สู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คืนความสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ สะท้อนให้เห็นถึงก้าวย่างแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อน พชอ. และ พชต.เชิงรุกไปพร้อมๆกัน เป็นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทุกภาคส่วนในอำเภอมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดดู 438 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:18 น.