ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา" นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่11 นางจิราภรณ์ อุ่นเสี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดยนายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขหรือองค์กรสุขภาวะและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆในเขตสุขภาพที่ 11 ได้มีเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในมิติต่างๆ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 1000 คน จัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 562 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2561 เวลา 12:16 น.