ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรม สบส. ส่งเสริมผลักดันบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์


          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมผลักดันบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ 10 คนแรก ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

          นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต้องได้รับการทดสอบ สอบเทียบให้เพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ มีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 10 คน และจะพัฒนาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือแพทย์ให้ได้รับการรับรองครบตามจำนวนที่กำหนด ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลได้

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 10 คน ได้ปฏิบัติตามคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือแพทย์ ในสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะให้กับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นแหล่งเรียนรู้และทดสอบมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย  โดยในอนาคตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสร้างระบบการรับรองและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งบริษัทที่ยื่นขอจะต้องเปรียบเทียบความสามารถในการใช้บริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในโอกาสต่อไป

 *****  21 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 126 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 10:08 น.