ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น


         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 พลอากาศเอกนายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล  จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์อภิชัยลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พันเอก (พิเศษ) ดร.นายแพทย์ประทิน นาคชื่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ กรมแพทย์ทหารบก นางสุภาวรรณ ผุดมาก รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางสดใส สวัสดิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกา สพม.ขอนแก่น นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายร่วมงาน

          พลอากาศเอกนายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงเป็นแบบอย่างที่ดี มีพระราชจริยวัตรการออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสมัครเป็นจิตอาสา เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายและแรงใจ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจดี “จิตอาสา” จึงเป็นแนวคิดตามแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ทั้งนี้ คำว่า เพื่อน (ตาย) จึงหมายถึง อวัยวะสำคัญในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต ทำหน้าที่ทำงานให้ตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไข อวัยวะในร่างกายทุกส่วน รับใช้ช่วยเหลืออย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ตลอด 24 ชั่วโมง การมีสุขภาพดีแสดงถึงอวัยวะในร่างกาย ยังคงทำงานปกติอย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องรู้จักวิธีการดูแลเพื่อน (ตาย) ให้เป็นปกติดีอย่างสม่ำเสมอ และได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำจิตอาสา ที่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และขยายผลการดำเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน

          ด้าน นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สุขภาพด้วยทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health : E4H) นำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Lifestyle for Health : L4H) ตามแนวปฏิบัติสุขภาพดี ด้วยหลัก 10 อ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 100 นาที คือ 50 นาทีแรก (E4H) และ 50 นาทีหลัง (L4H) มุ่งให้เด็กมีวินัย ใส่ใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นวิถีชีวิตประจำวัน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยและครูพลศึกษาโรงเรียนเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 10 อ ให้กับนักเรียน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการ 10 อ ของโรงเรียน ทั้ง 9 แห่ง ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ควรมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และหาค่ากลางของความสำเร็จของการขับเคลื่อนงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้น

        ด้าน นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ได้น้อมนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2) โรงเรียนมัญจาศึกษา 3) โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 4) โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 5) โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 6) โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 2 7) โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 3         8) โรงเรียนบ้านหนองสรวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และ 9) โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล  และโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินงานต่อไป

***                          

กรมอนามัย / 18 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 188 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2566 เวลา 13:33 น.