ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

สธ. ชู 5 ร. พัฒนาพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข พร้อมเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


           กระทรวงสาธารณสุข ชูหลัก 5 ร. “ร่มรื่น ร่มเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนา” เสริม พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข และขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ

          วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในการเป็นประธานการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และขับเคลื่อนงานตามธรรมนูญสุขภาพ พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการ วัดส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้หลัก 5 ร. คือ “ร่มรื่น ร่มเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนา” ส่งผลให้ขณะนี้ มีวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 15,251 วัด ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเน้นการทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก (Health Temple) ที่สามารถเข้าถึงได้ และเป็นกลไกในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์ กับการพัฒนาสุขภาวะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

          “กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ให้ความสำคัญสร้างและพัฒนา พระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ภายในวัดและชุมชน สำหรับในปี 2566 นี้ ตั้งเป้าหมายให้มีพระคิลานุปัฏฐาก 1 รูป ต่อ 1 ตำบล และขยายผลให้มีพระคิลานุปัฏฐากครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ ผ่านการอบรมในพื้นที่ และระบบออนไลน์   (E-Learning) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เชื่อมโยงระหว่างวัดและชุมชน เกิดพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว  

            ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า กรมอนามัย รวมทั้ง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ตลอดจนการสื่อสารสร้างการรับรู้ ส่งเสริม สนับสนุนกลไกในระดับพื้นที่ให้ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ การสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนามุ่งให้เกิดพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุขที่ยั่งยืน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และขยายผลการดำเนินงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระพุทธศาสนากับการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ

          “ทั้งนี้ ยังถือเป็นการมอบรางวัลและมอบโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปี 2564 จำนวน 6 รางวัล ประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล และประเภทพระคิลานุปัฏฐากดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564  จำนวน 18 รางวัล ประจำปี 2565 จำนวน 18 รางวัล และประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 5 รางวัล และภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ จำนวน 120 รูป/คน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 25 พฤศจิกายน 2565


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 614 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:55 น.