ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

สถาบันโรคผิวหนัง พร้อมให้บริการดูแลรักษาโรคผิวหนังในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 4 มิติ


กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการทางการแพทย์ แก้ไขปัญหา สุขภาพด้านโรคผิวหนังในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง เป้าหมายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของปี 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  คือ  “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”  โดยหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้น คือ ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรง บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองเสื่อม สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  กรมการแพทย์  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสถาบันโรคผิวหนังมีการให้บริการทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง โดยมีระบบที่มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. ระบบคิวเพื่อผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปผ่านการลงทะเบียน การคัดกรอง และการตรวจรักษาเป็นลำดับแรกของการให้บริการ 2. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างเพียงพอในแต่ละวัน และ 3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 4 มิติ คือ 1. มิติด้านกาย พยาบาลให้คำแนะนำในการฟื้นฟูและรักษาร่างกายจากโรคผิวหนัง และโรคเดิมที่ผู้รับบริการแนะนำการใช้ยา ทายา กินยา  การดูแลตัวเองหลังพบแพทย์           2. มิติด้านสังคม  ให้คำแนะนำกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ อธิบายอาการผิดปกติที่ควรช่วยผู้สูงอายุสังเกต และพามาโรงพยาบาล เมื่อพบความผิดปกติ​ 3. มิติด้านจิต  ในระหว่างที่รอตรวจ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำ เช่น กายบริหารท่าง่าย ๆ มีมุมหนังสือให้อ่านเพื่อรอเข้าห้องตรวจ ​4. มิติด้านปัญญา พูดคุยให้กำลังใจ รับฟังผู้รับบริการอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามสถาบันโรคผิวหนังมีความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรวจรักษาได้อย่างทั่วถึง  เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                                           ***************************************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคผิวหนัง #การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม4มิติ  #โรคผิวหนังในผู้สูงอายุ

 

-ขอขอบคุณ-
          22 พฤศจิกายน 2565จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 421 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:57 น.