ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์เต็มสูบ ตั้งเป้าปี 66 มูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท


       
​​​​​​​
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยทิศทางกัญชาทางการแพทย์ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจโดยเร่งขับเคลื่อนแบบบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะมีการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนใน 13 เขตสุขภาพกว่า 680 แห่ง รวมมูลค่าการผลิต 40,000,000 บาท สำหรับปี 66 ตั้งเป้ามูลค่าผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอด ระดับต้นทาง มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกเเละวิสาหกิจชุมชน จำนวน 967 แห่ง มีพื้นที่ปลูกรวม 169,233.85 ตารางเมตร จำนวนต้นรวม 117,460 ต้น จำนวนช่อดอกแห้ง 54,656 กิโลกรัม มีการบริหารจัดการกระจายเมล็ดพันธุ์กัญชา เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชกัญชาตามมาตรฐานการเพาะปลูกให้กับผู้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจดแจ้งได้ทางแอปพลิเคชัน“ปลูกกัญ”จำนวน 464 แห่ง มีจำนวนเมล็ดกัญชา 711,094 เมล็ด จัดตั้งคลังวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์โดยได้รับการสนับสนุนและการจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์แผนไทย    จากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเเละได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนที่ทำ ข้อตกลงความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 93 แห่ง น้ำหนักวัตถุดิบกัญชา 3,589.5 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,189,292.50 บาท ระดับกลางทาง ดำเนินการพัฒนาการผลิตและประกันคุณภาพผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา โดย กองพัฒนายาแผนไทยเเละสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ น้ำ มันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร 570,000ขวด/กล่อง ตำรับเมตตาโอสถ 10,000 ขวด/กล่อง ตำรับการุณย์โอสถ 5,000 ขวด/กล่อง ระดับปลายทาง ได้บริหารจัดกระจายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชาในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ใน 13 เขตสุขภาพ 683 แห่ง รวมมูลค่าการผลิต 40,000,000 บาท ในส่วนการจ่ายยาคลินิกกัญชาในศูนย์ภายใต้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สถิติการจ่ายน้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 – 2565 มีจำนวน 120,834 ราย 

สำหรับการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งเป้าหมายพัฒนาวิธีการผลิตตำรับยาแผนไทยตามตำราชาติ ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ พัฒนาการผลิตตามองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ตำรับ พัฒนารูปแบบนำ ส่งยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 3 ผลงานวิจัย การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้มูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท การยกระดับโรงพยาบาล WHO GMP ในการสนับสนุนการผลิตในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่การบริการ และ การพัฒนารูปแบบแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา การผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ และระดับสากลตาม EU-GMP และ GMP PIC/S ต่อไป

   …………………………………………………………22 พฤศจิกายน 2565…………………………………………………………
 จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดดู 363 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:13 น.