ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมวิทย์ฯ ร่วมเครือข่าย เตรียมพัฒนาระบบขนส่งตัวอย่างติดเชื้อในประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน


 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stakeholder Consultative meeting for Specimen Referral System ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีตัวอย่างสงสัยติดเชื้อจำนวนมาก ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยช่องทางการขนส่งตัวอย่างมีทั้งทางอากาศและทางบก ซึ่งการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อจะต้องได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การขนส่งตัวอย่างติดเชื้อของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่สู่สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการปฏิบัติของกฏอนามัยระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้บริการส่งตัวอย่างโดยภาคเอกชนค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางในเรื่องการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อของประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 และมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในอนาคต
 


“สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการบินพลเรือน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากองค์กรลดภัยคุกคาม (Defense Threat Reduction Agency ; DTRA) ภายใต้แผนงานลดภัยคุกคามทางชีวภาพ (Biological Threat Reduction Program ; BTRP) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือระดับชาติในการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อ ของประเทศไทย เตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานจริง และการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานในเรื่องการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อในอนาคต” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว


จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดดู 294 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:39 น.