ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อย. เผย ไม่แนะนำให้บริโภคอาหารหลังวันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน


อย. แนะผู้บริโภค สังเกตวัน “ควรบริโภคก่อน” (BB/BBE) และ “หมดอายุ” (EXP)  บนฉลากอาหาร หากเลยกำหนดเวลาที่ระบุ ไม่แนะนำให้บริโภคอาหารนั้น เพราะหากพ้นวันที่ควรบริโภคก่อนที่ระบุไว้บนฉลาก อาหารนั้นอาจมีรสชาติและคุณภาพอาหารเสื่อมลง หากพ้นวันที่หมดอายุตามที่ระบุไว้ อาหารนั้นยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอีกด้วย

 

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่โพสต์ “รู้หรือไม่ บนฉลากอาหาร BB/BBE ≠ EXP” บนสื่อออนไลน์ โดยคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อความที่ระบุบนฉลาก “ควรบริโภคก่อน” (BB/BBE) และ“หมดอายุ” (EXP) นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า “วันที่หมดอายุ” หรือ EXP/ EXD ย่อมาจาก Expiry Date /Expiration Date เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารจะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย และไม่ปลอดภัยในการบริโภค ฉะนั้น จึงไม่ควรรับประทานอาหารนั้นหลังจากวันที่กำหนดบนฉลากว่าหมดอายุแล้ว  ส่วนวันที่ ควรบริโภคก่อน “Best before...” หรือ “Best before end...” (BB/BBE)  เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดรสชาติและคุณภาพของอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารที่ตนผลิต เนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะของอาหารชนิดนั้น ๆ เช่น ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา

 

หากจะบริโภคอาหารหลังจากวันที่ควรบริโภคก่อน ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า อาหารดังกล่าว มีลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น มีเส้นใยหรือจุดของเชื้อรา หรือ มีลักษณะเป็นเมือก หากพบว่าอาหารนั้นมีลักษณะไม่พึงประสงค์ก็ไม่ควรบริโภค สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น และต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นตลอดเวลา เช่น นม และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ไม่ควรรับประทานหลังวันหมดอายุ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย.  โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Line/Facebook: FDAthai หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

------------------------------------------------------------------

วันที่เผยแพร่ข่าว  5  ธันวาคม 2564  ข่าวแจก  36 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2565จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดดู 92 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17:22 น.