ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย เร่งยกระดับคนไทยรอบรู้สุขภาพ ขับเคลื่อนผ่าน สสอ. 100 อำเภอ พื้นที่ภาคเหนือ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคนไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ 100 คน จาก 100 อำเภอ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่

          วันนี้ (2 เมษายน 2564) นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ณ โรงแรมแสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย ว่า จากข้อมูลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 65     โดยเรื่องที่มีความรอบรู้มากที่สุดคือ การส่งเสริมสุขภาพ และเรื่องที่มีความรอบรู้น้อยที่สุดคือการเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและยา สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 พบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 64 อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้กรมอนามัยต้องเร่งยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถหรือทักษะการเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถามข้อมูลสุขภาพ จนสามารถประเมิน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถเลือกรับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดอบรมหลักสูตรยกระดับความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพสาธารณสุขอำเภอให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

            นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับการอบรมในครั้งนี้คือสาธารณสุขอำเภอจำนวน 100 คน จาก 100 อำเภอ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขอำเภอให้เป็นผู้นำทางความคิดและนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมยกระดับให้ประชาชนในพื้นที่    มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่ 21  สร้าง Heath Coacher ระดับอำเภอ เป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติและให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอำเภอ ตลอดจน   เตรียมตัวให้เป็นผู้บริหารสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ

        “ทั้งนี้ การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนนั้น กรมอนามัยจำเป็นต้องต้องอาศัยการสร้างระบบและพัฒนาทักษะของผู้บริหารที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ ชี้นำ พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพที่ดี วางแผนตอบโต้ความเสี่ยง และสร้างความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงมีทัศนคติ ที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุค 5 G เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ทักษะและความสามารถให้ก้าวทันกับสถานการณ์ เพื่อที่จะสามารถชี้นำ พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 2 เมษายน 2564


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 100 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 เมษายน 2564 เวลา 14:49 น.