ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง


           คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) มีมติสนับสนุนการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทุกสิทธิเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร และพร้อมเดินหน้าผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าสู่บัญชียาหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จยิ่งขึ้น สอดคล้องตามประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ที่องค์การอนามัยโลก กำหนด “Commit To Quit”

           วันนี้ (1 เมษายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 1/2564  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 ประเด็น คือ 1.ผลักดันการให้บริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมในประชาชนทุกสิทธิ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสเลิกบุหรี่สำเร็จยิ่งขึ้น และ 2.เห็นชอบ (ร่าง) อนุบัญญัติฯ จำนวน 2 ฉบับ พร้อมมอบกรมควบคุมโรคดำเนินการตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป

          นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมต้องการให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรและทั่วถึงทุกจังหวัด เพราะคนสูบบุหรี่มีอยู่ทุกจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความตั้งใจของผู้สูบที่มีความต้องการเลิกสูบ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกจังหวัด หรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600     

*********************** 

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 เมษายน 2564


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 118 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 เมษายน 2564 เวลา 19:08 น.