ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรม สบส. ปั้นนักยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Medical hub พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ


กรม สบส. ปั้นนักยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Medical hub พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ปั้นนักยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ สร้างรายได้จากบริการสุขภาพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ             ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้คัดเลือกบุคลากรคุณภาพภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ      จากโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ประจำปี 2562 – 2563 ซึ่งต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายที่สำคัญของประเทศไทยในการรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น นโยบาย Medical hub ที่ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทย ส่งเสริมรายได้ให้กับประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้สนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐมาปฏิบัติงาน ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันจัดการวางแผนศึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคลังข้อมูล 2) ด้านยุทธศาสตร์ 3) ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 4) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแพทย์สมัยใหม่ที่มีความสามารถสูง การศัลยกรรมเสริมความงาม          การผ่าตัดแปลงเพศ การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลผู้สูงอายุ ทันตกรรม การแก้ไขภาวะผู้มีบุตรยาก           การศัลยกรรมดูดไขมัน การดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย สปาไทย และการบริการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย เป็นต้น

นายแพทย์สุชาติ  เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล จัดทำคลังความรู้ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องด้าน Medical hub จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบคลังข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศได้ ค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งมีการศึกษาด้านกฎหมายการเปรียบเทียบและปรับปรุงกฎหมายด้านการสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศ อีกทั้งได้มีการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนโยบาย Medical hub  เช่น โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ในระดับสากล เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งได้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมพร้อมเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำองค์กรในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมรายได้ของประเทศ       ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศต่อไป

 

*********** 12 ตุลาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 115 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19 น.