ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

ภาพข่าว:การพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


        วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองเด็กในชุมชนและสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 86 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:39 น.