ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และเครือข่าย เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ


..... เมื่อวานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) ที่กรมควบคุมโรค  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรค ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ชัยวัฒน์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้แทนสำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม กองบริหารงานสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน  เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนงานเร่งรัดการยุติปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2562–2564            

โดยแผนงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการป้องกันโรคเอชไอวีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังทั้งในกลุ่มแรกรับประจำปี และก่อนพ้นโทษทั่วประเทศทั้ง 142 แห่ง ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ .....

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3218 / วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 281 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:03 น.