คลังภาพกิจกรรม

พัฒนา รองผอ.รพ.ด้านบริหาร


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรของ โรงพยาบาล ขับเคลื่อนงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ที่ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี *************** กุมภาพันธ์ 2562  

 

 

 

 

 

 

    


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 164 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:04 น.