คลังภาพกิจกรรม

MOU งานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข และสร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ********************* กุมภาพันธ์ 2562

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 206 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:09 น.