คลังภาพกิจกรรม

ประชุม (ร่าง)แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) เพื่อบริหารจัดการบุคลากรที่ตอบสนองระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ****************** กุมภาพันธ์ 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 161 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:33 น.