คลังภาพกิจกรรม

คกก.สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 4 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุขทางทะเล ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านสาธารณสุขชายแดน และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว) ที่ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ********************** กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 140 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:51 น.