คลังภาพกิจกรรม

บรรยายขยายผลหลักสูตรจิตอาสา 904


         นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการบรรยายขยายผลหลักสูตรจิตอาสา 904 ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ********* มกราคม 2562 

****************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 305 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.