คลังภาพกิจกรรม

MoU เครือข่ายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TMTE Fund) นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Product Consortium of Thailand : MPCT) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ********************* มกราคม 2562

********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 168 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มกราคม 2562 เวลา 12:36 น.