คลังภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงาน ดูแลสุขภาพประชาชน ในสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5


          นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมมาตรการเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM 2.5 ในพื้นที่ปริมณฑลใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุมทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อชี้แจงเร่งรัดการใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและบูรณาการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละออง PM 2.5 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**********************มกราคม 2562

************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 147 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 มกราคม 2562 เวลา 11:21 น.