คลังภาพกิจกรรม

ลงนามความร่วมมือโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

******************************************* มกราคม 2562 

  


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 169 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มกราคม 2562 เวลา 16:43 น.