คลังภาพกิจกรรม

ประชุม คกก. ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุมด้วย ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย สร้างความรอบรู้ข้อมูลสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ผ่านหน้า Facebook Messenger **************มกราคม2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 89 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 มกราคม 2562 เวลา 11:19 น.