คลังภาพกิจกรรม

แถลงข่าวประจำวันสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวประจำวันสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนและบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และการเข้มข้นตรวจจับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากดื่มแล้วขับลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีใหม่ 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน จัดที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร *******************มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 59 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 มกราคม 2562 เวลา 09:10 น.