โรงพยาบาลสงขลา เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสัญญาณอันตราย จากโรคหลอดเลือดสมอง


ในวันนี้ (13 ก.ค. 2561) ณ ลานสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสัญญาณอันตราย จากโรคหลอดเลือดสมอง  โดยมีนายบุญเลิศ  แก้วเอียด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางโรงพยาบาลสงขลา ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้ จัดเสวนา ให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองจากผู้มีประสบการณ์จริงและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลสงขลา ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานรับทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น และสามารถดูแลตนเองและผู้ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับกองทุนหลักระกันสุขภาพ


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - โรงพยาบาลสงขลา เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสัญญาณอันตร ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสงขลา 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 11:44:33] 

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |