โรงพยาบาลพิจิตร จัดอบรมพฤติกรรมการบริการที่ดี (ESB ) ประจำปี 2561


 เมื่อวันที่  26 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.นายแพทย์ วิริยะ  เอี้ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่องพฤติกรรมการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการบริการที่ดีที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการและจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการลดลง โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตรเข้าอบรมทุกหน่วยงานบริการ ทั้งด่านหน้า OPD   Back office และจนท.หอผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก รพ.พิจิตร[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 260161001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[มกราคม อาทิตย์ 28,พ.ศ 2561 20:41:43] 

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |