สธ.ปั้นนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สร้างความเปลี่ยนแปลงระบบบริหารสาธารณสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพ นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงและผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ Leadership for Change in Area Health System สร้างผู้บริหารสาธารณสุขยุคใหม่ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพในระดับเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันนี้ (5 สิงหาคม 2559) ที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 32 จำนวน 56 คน และมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ Leadership for Change in Area Health System จำนวน 100 คน ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จัดหลักสูตรเพื่อให้นักบริหารสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า ในการปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระบบสุขภาพ ในการนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสาธารณสุข ระดับสูงและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 มีความพร้อมเป็นผู้นำนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติ ในหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีทักษะ ความสามารถในการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย วัฒนธรรม โอกาสและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  เป็นนักบริหารที่ดี เก่ง และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่บทบาทนักบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่32 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานองค์การของรัฐ จำนวน 56 คน มีระยะเวลาการอบรม 13 สัปดาห์ แบ่งการอบรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่1 การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ระยะที่2 การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในประเทศและต่างประเทศ 9 สัปดาห์ ระยะที่3 การสรุปผล การบูรณาการตลอดหลักสูตร การสอบและรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม 1 สัปดาห์

 หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 100 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 8 หน่วยการเรียน เน้นกรอบแนวคิดระบบสุขภาพองค์การอนามัยโลก (WHO Health System Framework) ซึ่งต้องมีการปฏิรูปใน 6 ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบบริการสุขภาพ 2.ระบบกำลังคนด้านสุขภาพ 3.ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ 4.ระบบเวชภัณฑ์ วัคซีน เทคโนโลยีทางการแพทย์ 5.ระบบการเงินการคลัง และ 6.ภาวะการนำ/การอภิบาลระบบสุขภาพ

               *********************         5 สิงหาคม 2559


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[สิงหาคม ศุกร์ 5,พ.ศ 2559 16:39:39] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |