ʸ. ŧ鹷ǨͺѺ͡кҴäç Һ͡ Թ˹ҧ褹Ъǵҧҵ         กรทรงธรณข ลงพนทตรจยยโรงพยบลกชน ตรจบตรกรกรปงกน นทง ลกรคดยกผทคยงหปนตรฐนดยกน พปงกนกรพรรบดโรคร รงคนจหชทยลชตงชตดยงปรทธพ

          นพ.กด ชณหร รฐนตรชยกรกรทรงธรณข (24 ถนยน 2558) พรดย นพ.บญรง ตรรงรฒน ธบดกรนบนนบรกรขพ, นพ.ธร กรนยรงค รงธบดกรนบนนบรกรขพ ลทพ.ค ปรดฐรรณ ผนยกรนกถนพยบลลกรปรกบโรคลป ลจหนทจกกรคบคโรค ลงพนทตรจยยกรตรยคพรรบกรพรรบดโรคร (MERS) ณ โรงพยบลตช ขท ซงปนถนททชตงชตรบบรกรปนจนนก พตรจกรตรยคพร กรฝรง กรนจฉย กรดลรกพยบล ทงพทยลบคลกร หงยกคบคโรค (Isolation room) หปนตรฐนดยกน บงตนพบโรงพยบลดกรตรยคพร ยงขขน ค กรปดปรตทงขโรงพยบลพยงทงดยพคดกรงผปยลญตผปยทกคนจตงผนครงทรโกนบรณปรตทงขโรงพยบลหกพบผตงงยจนผปยกบรณดนนกซงกถยทดดก ลงตปยงผนกฉกฉนขงโรงพยบลซงหงยกคบคโรค (Isolation room) พฝงกตกร ลคบคกรพรรบดขงรซงหกตรจพบผปยกรตดชรรจนงปยงหงคบคกรพรกรจยชทงก (Negative pressure) พทกรรก ลจงหทงกรทรงธรณขทรบทนท

ดน น.ต.นพ.บญรง  ตรรงรฒน ธบดกรนบนนบรกรขพ กล ดนนยถง 3 ตรกร กรปงกนกรพรรบดขงโรคร (MERS) ยงครงครด ดงน 1.กรตดปยดงขคผขขยตงงยโรคร พจงตนปรชชน ลจหนทหหนดชดจนนโรงพยบลรฐลกชน 2.จดตงหนยคดกรงตงรบบ One Stop Service ปนชงทงฉพ ยกจกผปยนกทปหรหงฉกฉน หบรกรหรบผทขขยตงงย โดยจลลง หนกกนย  ทจดบรกรปนตน 3.ถนพยบลกชนทกรนดหยผปยจกตงปรททรบดย หกรบนกรคดกรงจกตงปรทยงขงด หรหกขงยหงดรบผปยดงกลนรยน 4.กรงตลกรรยงนผปย นกรณทผปยตงงยลขกณฑครกรฝรงขงดโดยปรนยดน กรคบคโรค 1422 พจดรบบงตปลยหผปยดนทงปรบกรรกตดยตนง หกถนพยบลกชนดฝฝนจคคดต พ.ร.บ.โรคตดต ลพ.ร.บ.ถนพยบล พ..2541 ทงกรนบนนบรกรขพจดนนกรตกฎหยยงขงดตป

          นกจกน นพ.ธร กรนยรงค รงธบดกรนบนนบรกรขพ กลพต ขยถงขปฏบตหรบ  ผทดนทงปปรกบพธทงน(ฮจย) ลผทจปนผดนทงปปรทกลยง ชน ปรทซดรบย ธรณรฐกหล โดยฉพผทโรคปรจต บหน โรคปดรรง โรคตย ลผงย ดงน 1.ครหลกลยงหรกลชดกบผปยโรคทงดนหยจ หรผทกร จ 2.หลกลยงกรผตป ชน ฐ 3.หกตนงหรผกลชด กรข จ     นก ลจบค ครหลกลยงกรผคลกคลกบบคคลน ครหนกกนย นนตรกรกนรน ชนกลง ลลงบย พลดกรพรรบดขงชโรค ลครพบพทยทนท


觢 » Ъѹ ʹѺʹعԡآҾ 
[Զع¹ ظ 24,. 2558 16:27:05] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |