آҾԵ Դһ¨Ե ѡ պ֧ԡ


              นพ.จฎ โชคดรงข ธบดกรขพจต กล กรตดรพตดปนกรบนกรตนงทกดขนทลนย จกกรชยปนครงครกรชถขน จนชทกน นลหลยครง ซงชบย ยงตนง จนป "งตดย" โดยรนตยจขปทลยงนคด ทหกรชคคดทปนหตปนผลยป ทหงนยก ซงกรนขรพตดงนน จนขทธพลหนงนคด โดยฉพชงยกรพตด ทหผพตดทรตจตรณกกหตผล ผทชรพตดจงกดงพตกรรทหก ชน รณกร หงดหงด รถคบคตงด ขดคยบยงชงจ นปครนรงนงคทพบหนยบย ทง กรปลน ลกขโย ทรยคนกลชด กรงทผดลธรรผดกฎหย ฯลฯ บงรยกดกรทงจตจนกลยปนผปยรพตดทกรทงจตชรดย ซงนกจกงนยกทผดปกตล งนคดกถกทลยรรงจนถรด

               ปญหรพตดจงคญกถปนรหงชต ตงดรบกรตดตกขยงจรงจง ตงตรดบปฐ ชน กรหคร ขจลตรหนกนกรฝรงกรพตดลกรทงจตช กรงรหยชนลครบครกรฝกนยตงตรงกนย กรนน กรลน รจกกรจดกรรณโกรธ ฝกทกรจกกรกปญห กรปฏธ ลพนทรงรรคนกรชลงยงปรโยชน ชน ถนทกกลง ถนทหคปรก ลกลบพญปรโยชนตงค รดบทตย นกรดลบงตนลงตผพตดทกรทงจตรดย ซงตงดรบกรดลรกทถกตงหยงทนทงท ทงน ตพรรชบญญตขพจต พ..2551 หกบคคลดงกลยนยรถชตร 22 บคคลทคผดปกตทงจตนกรณดกรณหนง ดงตปน ปนบคคลทตงดรบกรบบดรก ค 1) บคคลนนปนนตรย 2) คจปนตงดรบกรบบดรก พนบคคลดงกลนถนพยบลขงรฐหรถนบบดรกพผลดตตขงขง ขณดยกนกปนกรปงกนคปลดยหกบงคกดย ลรดบตตย นกรดลบบดรกฟนฟรรถพผตดรพตด ทงกรพตดลกรทงจตช หปยซจนรถชยหลตงตกยพ ซงจปนตงย ผทคร คจชยหลทงทงรงกย จตจ งค ลรถบรณกรงคครลทก นนกรนรจกบคลกร   หชชพ ทงนลนกรบบธรณข ชน คร ตรจ งคกรกรปกครงทงถน พฒนงค ทหร ปนตน 

           ดน พญ.บญร จนรงคล นยพทยชยชญ ผนยกรนยขพจตท 4 ลหหนนยนยกรปงกนลปรบปรยพตด กล นผทพหรตดรพตดพบโรคทงจตชร ถงรยล 53.1 จกปญหดงกล พบ ผปยจตทซงปญหกรชรพตดรตรทงขน โดยพบนตรทงถงปรณ  รยล 50 ลงพตดทชกทด ค รลฟตน ทงน รพตดทกหกดกรทงจตหลยชนด

             ดก ยบ ยซ กญช ทนโนพรรบดพขนยงกนกลยรนลคนทงน ซงทหกดผลยตรงกยลจตรนรง ซงรพตดกลกรตนลหลนปรทหลน กพบกรทงจตดบย ชน กรหดรง กลคนจทรย ห ปรทหลน คลคลง ขดต นโนกครนรงทงตตงลผน ลยงพบรพตดทกลงพรรบดนยชนทยปจจบน ดก นตบกรท ( 4x100)  ยก ยกปด ยนนหลบ ลครงดชกลง กดย ซงจกขลกรบบด รกลฟนฟรรถพ   ผตดรพตด ขงหนยงนงกดกรขพจต ป 2557 พบ ผตดรพตดขบบด รกลฟนฟรรถพ จนน 3,941 รย พขนจกป 2556 ซงจนน 3,849 รย หรฉลยนยก 300 รย/ดน ทงน 2 น 3 ปยถงขนงตดย  

                โรคงตดยนน ปนโรคทงจตชทกดจกรคทดลลคขงง ทหกรกกบรณ พตกรร ลคคด ห ผลกรทบทงบบฉยบพลน นกรณรช ลบบรรงนกรณพปรณกหรพนน คจบปยทงรงกยทกพบรดย ชน หจตนรผดปกต โรคผหนง ปญหขพชงปก ปนตน  โดยนหญชลนกรบบดฟนฟนยก 1ป  ทงน ขนยกบชนดลปรณรพตด ปญหทงจตชด ลปญหงค งดลทกรตนหพซ ดงนน กรรกจงคจปนนกรชยจตชพบรรทกรคบคกบกรบบดดนจตงค พหผปยรงจงจนกรลด ล ลก ลนจนกรรบกรบบด นกจกน ครจกครบคร คขจทถกตงขงคร ญตลงคพกรหโกลกลงจปนปจจยคญนครจขงกรบบด พทยหญงบญร กล

 


觢 » آҾԵ 
[Զع¹ ظ 24,. 2558 15:07:23] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |