. ͧٻẺѺ¹ĵԡúùѡ¹Ѹ֡ҵ͹      ย. รงตห ดนนงนโครงกรหรปลดย ป 2558 งหรปบบปรบปลยนพตกรร กรบรโคหรทหขงนกรยนชนธยก โดยจดทผนกรรยนร 9 ผนกจกรร ทดลงกบนกรยนชนธยกปท 1 นโรงรยนตนบบ 4 โรงรยน จก 4 ค นรงคน ทโรงรยนขย จงหดชย หงปรบปลยนพตกรรดกตงตรกข หดกนรคด ลฝกปฏบต นนกรนลชปรโยชนจกฉลกโชนกร ชน ฉลกหน น ค (ฉลก GDA) หงลดกรบรโค ผลตณฑหรทนกรยนนยบรโค ดก ขนขบคย ครงดทนตลลกฟนปนนปรกบ รถงธลกบรโคหรหนโรงรยน ชน หรทด ปง ยง ยงปลดย ลดคลยงต กรกดโรครรงทงผลกรทบตขพดกนนคต

       ก.ปรพนธ งตรกล รงลขธกรคณกรรกรหรลย ลนฐนโฆก ย. ปดผย จกกรรจพตกรรกรบรโคหรขงนกรยนนโรงรยนรดบธยกตนตน ป 2558 ขงนกงนคณกรรกรหรลย (ย.) พบ นกรยนชนธยกตนตนพตกรรกรบรโค หรหน น ค นหญบรโคขนขบคย นดล ลครงดน คดปน รยล 62.2 โดยหรปรทขนขบคย นยบรโคนฝรงทดกรบงถงรยล 69.9 หรบน ดล นยดนดลปรทโคลรยล 70.1 นครงดน นยบรโคชพรดกทด โดยกรบรโค รยล 41.4 ลกรนฉลกผลตณฑหรกนลกซลช โดยนกดนดนปทหดย ตนกรยนนนยทรจกลขจคหย ตลดจนธกรชปรโยชนจกฉลกโชนกร ท ฉลกหน น ค ซง ย. หนครปลกฝง งร นกรยนหพตกรรกรบรโคชปรโยชนจกขลบน ฉลก ชน ฉลกหน น ค (ฉลก GDA) นชลกผลตณฑหรทหกบคตงกร หกรง งรนนกรยนตงตรกขชนธยก นปน หนปรโยชน หนผลชงดนดนทรถชยลดกร ดรบนตล ขน ล โซดย ทจกกรบรโคขนขบคยดดขน ย. ทดลงชรปบบปรบปลยนพตกรรกรบรโคหร นกรยนชนธยกตนตน จบกบโรงรยน ลดกรบรโคหรหน น ค ขงนกรยนตงตรกขชนธย

        รงลขธกรฯ กลตป ย. จงดรรนคดหขน โดยหรปบบ (model) กรปรบปลยนพตกรรกรบรโคหรทหขงนกรยนนโรงรยน (นปรดนทกยขงกบ ย.) ทยงรหดกนกจกคร คขจล ยงชลปฏบตต พปนตนบบนกรนปชกบ โรงรยนน ลจดทกนรปบบขงผนกรจดกรรยนร 9 ผนกจกรร รถงผลตตนบบ ปรกบกรน ชน ดทนรง ขพยป นกบหร ชดนทรรกร หนงรรง พตกรรกรบรโค นทดลงชกบนกรยนชนธยกปท 1 ซงปนกลทดลงจนน 1 หง นโรงรยนตนบบ 4 โรงรยน จก 4 ค ดก โรงรยนขย จงหดชย โรงรยนกลง “ทยถร” จงหดรยง โรงรยนตยพนชนกล จงหดกรบ ลโรงรยนนปตงทยค จงหดชยงห ซงดรบครจกผบรหรลครนโรงรยนตนบบ ตลดจนจหนท จกนกงนธรณขจงหดนจงหดททดลงชรปบบปนยงด นกรหขคดหนทปนปรโยชนต กรจดทตนบบ ลผนกรจดกรรยนรดงกล

        ทงนผนกรจดกรรยนรทจดทขน กรชนคดขงบบผนคชทงดนขพ (Health Belief Model) ปนกรบนกรดนนงน ชน ผนกรรยนร รง พหงนคต งหดกรบรโกยงนกรกดโรค บรโคหรทห ลรบรครนรงขงโรค จบปยจกพตกรรกรบรโคหรห หร ผนกรจดกรรยนร รง หรฉลก ยรยกลต ททรกรงธกรนลชปรโยชนจกฉลกหน น ค (ฉลก GDA) ลขลบนฉลกน นกรลกบรโคหรยงห ปนตน นนกรนร ลกรฝกปฏบตนชนรยนรถงกรดนนฐนกจกรรนรปบบก ซงฝงรพรคนกนน ทรกยนผนกจกรรดย รปบบกรปรบปลยนพตกรรกรบรโคหรขงนกรยนชนธยกตนตน งปหยปนททงดยกน ค นกจกหดกรบรโกยง ลครนรงขงโรคทกดจก กรบรโคหรทหล/หรปลดยล ยงตงกรปลกฝงหดกกดพตกรรกรบรโค หรทห รจกยรยทจฝงกบหรหนโรงรยน ลดกรบรโคหรทปลดยตขพ ลรจกปกปงทธหกตนงลบคคลรบขง พบผลตณฑหรทปลดย ทคญหรจกลช ปรโยชนจกฉลกหร ชน ฉลกหน น ค บนซงขนขบคย โดยหลงกรทดลงชล จกรนปรบปรง พหดรปบบ (model) กรปรบปลยนพตกรรกรบรโคหรทหตป รถนชปนตนบบกบโรงรยนน ดตป

..........................……………………………...................... กงพฒนกยพผบรโค 23 .ย. 58 ขจก 79 / ปงบปรณ พ.. 2558 นกงนคณกรรกรหรลย กรทรงธรณข ถ.ตนนท .ง จ.นนทบร 11000 โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรร 0 2 591 8474 http://www.fda.moph.go.th/


觢 » ӹѡҹС 
[Զع¹ ظ 24,. 2558 15:02:21] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |